توضیحات

ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از راه رﺳﯿﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ. ره آورد اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺮای ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، دردﺳﺮﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻮد. ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰون ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ دارد، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ.  ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﻏﻮل ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎر و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ۱۰ ﻓﺼﻞ زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

سر فصل های کتاب ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ :

ﻓﺼﻞ ۱ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺼﻞ ۲ : ﺑﺎرز ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ
ﻓﺼﻞ ۳ : ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺪه ﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ۴ : ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺴﻂ ﺑﺮﻧﺪ
ﻓﺼﻞ ۵ : ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺼﻞ ۶ : ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻓﺼﻞ ۷ : ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ۸ : ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪ
ﻓﺼﻞ ۹ : ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ                                                                                                                     ﻓﺼﻞ۱۰ : ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی رو ﺑﻪ اﻧﻘﺰاض

 

خلاصه کتاب

نویسنده : مت میگ

مترجم : دکتر احمد روستا

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۱۰

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.