ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

0تومان

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

خلاصه کتاب

نویسنده : J. David Hunger, Thomson L. Wheelen

ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ: دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ رﺿﻮاﻧﯽ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 30

توضیحات

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ. ب(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ج( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ. د(ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﺒﺮه و ﻣﺎﻫﺮدر ﺧﻠﻖ، ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ از ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از رﮐﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي واﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪي رﺳﻤﯽ و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺘﺰﺑﺮگ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻟﺰوﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ: ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﮏ، ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد رﺧﺪاد ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ: اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ: ﻗﻮت ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﻀﺎ در ذﯾﻞ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت دروﻧﯽ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف، ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ: ﻣﻘﺼﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه. اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ واژه اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ: ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ آرزوي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي: ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. داراي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎه، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎرﮐﺮدي اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ: رﻫﻨﻤﻮدي ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

سر فصل ها :

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

مسئولیت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ

ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

تجزیه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد

اﺳﺘﺮاﺗﮋي وﻇﯿﻔﻪ اي

اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي

جذب نیرو

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

خلاصه کتاب

نویسنده : J. David Hunger, Thomson L. Wheelen

ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ: دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ رﺿﻮاﻧﯽ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 30

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.