ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش

15,000تومان

خلاصه کتاب مدیریت نگرش

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:    ﺟﺎن ﻣﺎﻛﺴﻮلمترجم:  ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ      

تعداد صفحات : ۱۳  

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش

ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺬر از درﻳﭽﻪ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد. دﻳﺪ و ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻫﺴﺘﻲ، رﻧﮓ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آنﻃﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ. ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮدار ﻧﻴﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ-ﮔﻴﺮد و ﻛﺮدار ﻧﻴﻚ ﺟﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺪار ﻧﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮ و رﻫﺒﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻛﺎر ﺧﻮد آرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!

 

مباحث : 

ﺑﺨﺶ ۱ : اﺛﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﺷﻴﻮه رﻫﺒﺮی                                      ﺑﺨﺶ ۲ : ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﮕﺮش

ﺑﺨﺶ ۳ : آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮش درﺳﺖ

 

خلاصه کتاب مدیریت نگرش

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:    ﺟﺎن ﻣﺎﻛﺴﻮلمترجم:  ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ      

تعداد صفحات : ۱۳  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *