ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش

0تومان

خلاصه کتاب مدیریت نگرش

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:    ﺟﺎن ﻣﺎﻛﺴﻮلمترجم:  ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ      

تعداد صفحات : ۱۳  

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش

ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺬر از درﻳﭽﻪ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد. دﻳﺪ و ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻫﺴﺘﻲ، رﻧﮓ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آنﻃﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ. ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮدار ﻧﻴﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ-ﮔﻴﺮد و ﻛﺮدار ﻧﻴﻚ ﺟﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺪار ﻧﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮ و رﻫﺒﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻛﺎر ﺧﻮد آرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!

 

مباحث : 

ﺑﺨﺶ ۱ : اﺛﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﺷﻴﻮه رﻫﺒﺮی                                      ﺑﺨﺶ ۲ : ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﮕﺮش

ﺑﺨﺶ ۳ : آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮش درﺳﺖ

 

خلاصه کتاب مدیریت نگرش

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:    ﺟﺎن ﻣﺎﻛﺴﻮلمترجم:  ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ      

تعداد صفحات : ۱۳  

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﺮش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.