ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري

0تومان

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري

نویسنده : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺆﻣﻨﯽ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 110

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي  ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺘﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ  اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮام و ﺧﻮاص ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از آن اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ . ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم داﻧﺶ ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ ، روش ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺶ اﺳﺖ، اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻼش و ﺳﻌﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮي از ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد. در ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري آورده شده که : زﻟﻨﯽ 1986 اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از ﺳﻪ ﺟﺰء واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، آﺷﮑﺎر و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد:

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و آراﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ  ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻻزم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﺮم اﻓﺰار: داﻧﺶ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻻزم.

ﻣﻐﺰ اﻓﺰار: دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اي ﺧﺎص. اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻓﻮق ﺟﺰء ﭼﻬﺎرﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: داﻧﺶ ﻓﻨﯽ : داﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ.داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سر فصل های ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري :

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮآوري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺠﺎري و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

 

نویسنده : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺆﻣﻨﯽ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 110

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.