ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ

0تومان

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ 

نویسنده : ﺟﺎن ﻣﺎﮐﺴﻮل 

فرمت : pdf

تعدادصفحات 36

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ

ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰي ﻣـﺮدم را وا ﻣـﯽ دارد ﮐــﻪ رﻫﺒـﺮي ﮐﺴـﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ؟ ﭼـﺮا ﻣــﺮدم در ﭘـﺬﯾﺮش رﻫﺒـﺮي اﯾـﻦ ﯾﮑــﯽ اﮐﺮاه دارﻧﺪ ، اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﯾﮑﯽ ﺗﺎ آن ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ؟  اﮔـﺮ در ﻋﻤـﻖ وﺟـﻮد ﺧـﻮﯾﺶ ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ، آن ﺻـﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت را در ﺧـﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ روﯾﺎﻫـﺎ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ؟ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎﻣﺖ آن را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ازﺧـﻮد ﺑﮑﻨـﯿﻢ و ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻫــﺮ ﭼﯿــﺰي از رﻫﺒــﺮي آﻏــﺎز و ﺑــﻪ رﻫﺒــﺮي ﺧــﺘﻢ ﻣــﯽ ﺷــﻮد و ﻧﻄﻔــﻪ رﻫﺒــﺮي در درون ﻫــﺮ ﮐــﺲ ﻗــﺮار دارد. اﮔـﺮ ﻣﻘــﺎم رﻫﺒــﺮي ﻣـﻮرد ﻧﻈــﺮ را در درون ﺧــﻮد ﺑـﻪ دﺳــﺖ آورﯾــﺪ ، در ﺑـﺮدن ﻫــﻢ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻫﻤــﺎن رﻫﺒــﺮي ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ . ﻣـﺮدم از ﺷـﻤﺎ ﭘﯿـﺮوي ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﻮد از ﻋﻬـﺪه ﻫـﺮ ﮐـﺎري در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ اوﺳـﺖ . ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺷـﻤﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ، ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﺪ . اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﺪ  اﯾﻨﮑــﻪ ﮐــﻪ ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﯿــﺪ . آﻧﭽــﻪ ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﯿــﺪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪه ﻓﻌــﻞ و ﻋﻤــﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ . اﮔﺮ ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ رﻫﺒﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ، دﻟﯿﻞ را در ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﺎو ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷــﯽ ﺧــﻮﯾﺶ را ﺧــﻮد ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻧﮑــﺮده اﯾــﻢ . اﻣــﺎ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﻣــﺎ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﺧــﻮد ﻣــﺎ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧـﻮد ﻣﺎﺳـﺖ . ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﮐـﻪ اﻫـﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﮔـﺎﻣﯽ در راه اﯾﺠـﺎد ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻣـﯽ دارﯾﻢ . در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﯿـﺪ ﯾـﺎ از درون آن راه ﺧـﻮد را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ . ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﻣـﯽ ﭘﯿﭽﺎﻧﯿـﺪ ﯾـﺎ زﯾـﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ آن راﺳﺖ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ ، ﻣﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺎي آن را ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ.

سر فصل های ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ  :

ﻓﺼﻞ اول: ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﻓﺼﻞ دوم : ﺟﺎذﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺗﻌﻬﺪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ارﺗﺒﺎط

ﻓﺼﻞ پنجم : لیاقت

فصل ششم : ﺷﺠﺎﻋﺖ

فصل هفتم : ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ

فصل هشتم : ﺗﻤﺮﮐﺰ

فصل دهم : اﺑﺘﮑﺎر

 

نویسنده : ﺟﺎن ﻣﺎﮐﺴﻮل 

فرمت : pdf

تعدادصفحات 36

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.