ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

0تومان

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: دﮐﺘﺮ اﻗﺘﺪاري

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪه: وﺣﯿﺪه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ

فرمت :pdf

تعداد صفحات :55

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ: ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم دارد. ﺧﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﻤﺎل و ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺒﻮغ ﻓﮑﺮي و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺸﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻤﻠﯽ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ: ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح رﯾﺰي و اداره اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﯿﺎب و از داﻧﺶ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﯽ ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ ازدﯾﺎد ﺛﺮوت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزدهﻣﺮدم ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود.

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.ﮐﺎراﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺑﺎزده ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.اﻣﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺳﯿﻊ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻦ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ازدﯾﺎد ﮐﺎراﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود 1790 آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ چ.ن ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎزار و …. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش داﻧﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

سر فصل ها :

1- وﺳﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﮐﺎرﻣﻨﺪ

2- ﻋﺪه زﯾﺎدد ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ

3- ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه

4- ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﺎده

 

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: دﮐﺘﺮ اﻗﺘﺪاري

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪه: وﺣﯿﺪه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ

فرمت :pdf

تعداد صفحات :55

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.