ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر

0تومان

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر 

تعدا صفحات : 31

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﮑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎرل راﺟﺮز و آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.ﻣﻮﺿﻮع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮدو ﺟﻮاﻣﻊ  ﺑﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺮﻓﺎ” ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري روي ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻘﻮا،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ،ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﺧﻼق ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي زﯾﺮ  در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮد:

 

مباحث:

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ                                        ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮي

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ                                                اﺛﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﮔﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ دار:

اﺛﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﻫﺪف                                                      ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﮐﻠﯽ

 

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر 

تعدا صفحات : 31

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.