ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر

15,000تومان

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر 

تعدا صفحات : 31

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﮑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎرل راﺟﺮز و آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.ﻣﻮﺿﻮع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮدو ﺟﻮاﻣﻊ  ﺑﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺮﻓﺎ” ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻘﻮا،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﺧﻼق ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﯾﺮ  در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮد:

 

مباحث:

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ                                        ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮی

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ                                                اﺛﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ دار:

اﺛﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﻫﺪف                                                      ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﮐﻠﯽ

 

ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر 

تعدا صفحات : ۳۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﺧﻼﺻﻪ کتاب رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *