ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻬﺮان

15,000تومان

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﻬﺮان

توضیحات

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻬﺮان

اﻣﺮوزه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺮادی ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻬﺮان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *