ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﻬﺮان

0تومان

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﻬﺮان

توضیحات

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﻬﺮان

اﻣﺮوزه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي و اﻓﺮادي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﻬﺮان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.