ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

15,000تومان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

خلاصه کتاب

نویسنده : برایسون

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 7

توضیحات

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪی دارای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن راﺟﻊ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮل آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ. ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻗﻌﻲ، ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آن، در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻘﺎﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻲ روﺷﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺮوح از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﺟﺮای آن ﺗﺼﻤﻴﻢ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

سر فصل ها :
۱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه

۲ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت

۳ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ

۴ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف

۵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت

۶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آﻳﻨﺪه

۷ ﺳﺎﺧﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ

۸ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

۹ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ

۱۰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﺑﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

خلاصه کتاب

نویسنده : برایسون

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *