ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

0تومان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

خلاصه کتاب

نویسنده : برایسون

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 7

توضیحات

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪي داراي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن راﺟﻊ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮل آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ. ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻗﻌﻲ، ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آن، در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻘﺎﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻲ روﺷﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺮوح از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﺟﺮاي آن ﺗﺼﻤﻴﻢ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

سر فصل ها :
1 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه

2 ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت

3 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ

4 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف

5 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت

6 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آﻳﻨﺪه

7 ﺳﺎﺧﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ

8 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

9 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ

10 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺑﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

خلاصه کتاب

نویسنده : برایسون

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 7

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.