ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ

0تومان

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ 

پایان نامه اماده

توضیحات

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ادارات ﮔﻤﺮک  ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮی ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﻓﺮاﮔﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ واﻻﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و داراﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ، اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ، اﻧﺘﻈﺎم و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﮐﺎرآﻣﺪی، ﺳﻮدﺑﺨﺸﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی، اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮی، آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﻮﻟﺮ وﺟﮑﺴﻮن۲۵۳-۲۰۰۱،۲۳۹()ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر،۱۳۸۴ ،۱۲-۱۱(.   در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک، اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺘﯽ دوﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  از ﺳﻮﯾﯽ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دوﻟﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم و اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﮥ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﺪرﯾﺠﯽ از اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دراﻣﺪی دﯾﮕﺮﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در وﺻﻮل ﻋﻮارض، ﭘﺲ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.)ﻣﺘﯿﻦ،۱۳۸۲ ،۱۴۵-۱۴۳(.  در ﻣﺘﻮن ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و آن ﻋﺒﺎرت از ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.در پروپوزال ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.