ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ

0تومان

 ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ

اقتصاد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ  

خلاصه کتاب

نو ﯾﺴﻨﺪه : ای. اف. ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻦ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۲۴

توضیحات

 ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ

اقتصاد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ

در خلاصه کتاب ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺧﻮد، ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘه ﮐه طﺒﯿﻌﺖ را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮭﺎده ﮐه آدﻣﯽ را ﻋﻠﯿﻞ و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐه اﮔﺮ ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ھﻤه ﭼﯿﺰ ﺑه ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﭘﻮل ﺣﻼ ّل ھﻤه ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﺪاﺷﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﭽه آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ارزﺷﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ، ھﻤﺎھﻨﮕﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺨﺮد،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻏﻔﺎل آدﻣﯽ از اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑه آﻧﮭﺎ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺤﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﮐﺘﺴﺎب ﺛﺮوت ﺑه ﺻﻮرت ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ھﺪﻓﮭﺎی دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺔ ھﺪﻓﮭﺎی دﯾﮕﺮ، ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐه ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻟﻔﻈﯽ ﺑه آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺬول ﺷﻮد، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒه دوم ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ. اﯾﻦ ھﺪﻓﮭﺎی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑه ھﯿﭻ ﮔﻮﻧه ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ھﻤﺔ ھﺪﻓﮭﺎی ﺑﻌﺪی، در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮭﻨﺪ ﮐه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑه آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑه ھﺪﻓﮭﺎی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧه ﻣﻨﻄﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻧه ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎع. آن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮﻋﯽ ھﺮ دوی آﻧﮭﺎﺳﺖ. ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐه ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ آن آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑه ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑه زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﺑه ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﺎﺑﺮد ﻣﺸﺮوع ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺧﻼﻗﺔ آدﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﻮد، ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای رﯾﺸه ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑه ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﮐه ﺣﺪّ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪّ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪرت و ﺛﺮوت، و ﻓﺎﻗﺪان آﻧﮭﺎ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ.

سر فصل های کتاب ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ:

● ﺑﺨﺶ اول: دﻧﯿﺎی ﻧﻮ

۱( ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﮐه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫه در ۴ ﻓﻮرﯾه ۱۹۷۲ اﯾﺮاد ﺷﺪه، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘه اﺳﺖ

۲( ﺻﻠﺢ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا در ﻧﺸﺮﯾه ﺟﮭﺎن ﭼﮭﺎرم، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ۱، ﻣه و ژوﺋﻦ ۱۹۷۰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ

۳( ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد

۴( ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻧﺪازه

● ﺑﺨﺶ دوم: ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱( ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ

۲( اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از زﻣﯿﻦ

۳( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺖ

۴( اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫ ای راه ﻧﺠﺎت ﯾﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺎﺑﻮدی

● ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺟﮭﺎن ﺳﻮم

۱( ﺗﻮﺳﻌه

۲( ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐه ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻮﺳﻂ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

● ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی

 

خلاصه کتاب

نوﯾﺴﻨﺪه : ای. اف. ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻦ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۲۴

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎﺳﺖ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.