خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

0تومان

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺁرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: دکﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ و  داود اﻳﺰدی 

تعداد صفحات : ۲۸

توضیحات

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﻔــﺎهیم و ﺗﺌﻮرﻳﻬــﺎی ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣــﻲ  ﺗــﻮان ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻮﺿــﻮع دﺳــﺘﻩ  ﺑﻨــﺪی کرد. انسان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ که در کانون ﺗﻮﺟﻩ ﻧﮕﺮش رواﺑـﻂ انسانیدر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . اﻳـﻦ  ﻧﮕﺮش ﺑﻩ دو ﺷﺎﺧﻩ اﺻﻠﻲ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑﻩ ﻧﺎم هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی تقسیمﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی، ﮔﺮوهﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در حوزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧسانی، انسان را ﺑﻩ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ حیاتی و ﻣﻤﺘـﺎز ﺑـﺮای ﺑﻘـﺎ، رﺷﺪ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دهد.

 

مباحث :        

ﺑﺨﺶ ١- ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                                ﺑﺨﺶ ٢- روش هﺎی ﻃﺮاﺡﻲ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                           بخش ٣- ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                   ﺑﺨﺶ ۴- ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ ۵- ﻃﺮاﺡﻲ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                  ﺑﺨﺶ ۶- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ در ﻋﻤﻞ
ﺑﺨﺶ ٧- ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن                        ﺑﺨﺶ  ٨- ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آﺎرآﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ ٩- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                       ﺑﺨﺶ ١٠- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺑﺨﺶ ١١- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ                                ﺑﺨﺶ ١٢- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ رواﺑﻂ آﺎری
ﺑﺨﺶ ١٣- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺟﺬب آﺎرآﻨﺎن                                ﺑﺨﺶ ١۴- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﺨﺶ ١۵- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                    ﺑﺨﺶ ١۶- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﭘﺎداش
ﺑﺨﺶ ١٧- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی رواﺑﻂ آﺎرآﻨﺎن                                ﺑﺨﺶ ١٨- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

 

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺁرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: دکﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ و  داود اﻳﺰدی 

تعداد صفحات : ۲۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.