خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

0تومان

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺁرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: دکﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ و  داود اﻳﺰدی 

تعداد صفحات : ۲۸

توضیحات

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﻔــﺎهیم و ﺗﺌﻮرﻳﻬــﺎی ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣــﻲ  ﺗــﻮان ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻮﺿــﻮع دﺳــﺘﻩ  ﺑﻨــﺪی کرد. انسان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ که در کانون ﺗﻮﺟﻩ ﻧﮕﺮش رواﺑـﻂ انسانیدر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . اﻳـﻦ  ﻧﮕﺮش ﺑﻩ دو ﺷﺎﺧﻩ اﺻﻠﻲ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑﻩ ﻧﺎم هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی تقسیمﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی، ﮔﺮوهﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در حوزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧسانی، انسان را ﺑﻩ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ حیاتی و ﻣﻤﺘـﺎز ﺑـﺮای ﺑﻘـﺎ، رﺷﺪ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دهد.

 

مباحث :        

ﺑﺨﺶ ١- ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                                ﺑﺨﺶ ٢- روش هﺎی ﻃﺮاﺡﻲ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                           بخش ٣- ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                   ﺑﺨﺶ ۴- ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ ۵- ﻃﺮاﺡﻲ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                  ﺑﺨﺶ ۶- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ در ﻋﻤﻞ
ﺑﺨﺶ ٧- ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن                        ﺑﺨﺶ  ٨- ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آﺎرآﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ ٩- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                       ﺑﺨﺶ ١٠- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺑﺨﺶ ١١- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ                                ﺑﺨﺶ ١٢- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ رواﺑﻂ آﺎری
ﺑﺨﺶ ١٣- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺟﺬب آﺎرآﻨﺎن                                ﺑﺨﺶ ١۴- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﺨﺶ ١۵- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﺗﻮﺳﻉﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺱﺎﻧﻲ                    ﺑﺨﺶ ١۶- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی ﭘﺎداش
ﺑﺨﺶ ١٧- اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﺎی رواﺑﻂ آﺎرآﻨﺎن                                ﺑﺨﺶ ١٨- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

 

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺁرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: دکﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ و  داود اﻳﺰدی 

تعداد صفحات : ۲۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.