خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه کار

0تومان

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه کار

نویسنده: وارن ﺑِﻨﻴﺲ 

مترجم: مﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ

تعداد صفحات :

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه کار

مقدمه: خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه کارﻧﻮﺷﺘﺔ وارن ﺑِﻴﻨﺲ، اﺳﺘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﻬﻮر در زﻣﻴﻨـﺔ رهﺒـﺮی اﺳﺖ آﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﺔ ﺧـﻮد را در اﺧﺘﻴـﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ   ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﺘﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘـﺎز رﺷـﺘﺔ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و اوﻟـﻴﻦ رﻳـﻴﺲ هﻴﺌـﺖﻣـــﺪﻳﺮه ﻣﺆﺳﺴـــﻪ رهﺒـــﺮی در داﻧﺸـــﮕﺎﻩ آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـــﺎی ﺟﻨـــﻮﺑﻲ اﺳـــﺖ. وی در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻠﻮن ددر ام . ﺁی. ﺗـﻲ .، در داﻧﺸـﮕﺎﻩ هـﺎروارد، داﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺗﺪرﻳﺲ آﺮدﻩ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرک در ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ و رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﻦ ﺳﻴﻨﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. ﺑﻨﻴﺲ در ﺷﻬﺮﺳﺎﻧﺘﺎﻣﻮﻧﻴﻜﺎی اﻳﺎﻟﺖ آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ آﻨﺪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه، ﻧﻤﻮﻧﺔ زﻧﺪه رهﺒﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﺠﺮب و آﺎردان آﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﺎری ﺑﺨﺖ،ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎی ﻧـﻮ را ﺁﻣﻮﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.

مباحث:

ﺑﺨﺶ ١ـ ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎی ﻧﻮ در دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﺴﺐ و کار

ﺑﺨﺶ ۲ ـ ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎی ﺗﻴﻤﻲ

بخش ۳ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رهﺒﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ

 

 

نویسنده: وارن ﺑِﻨﻴﺲ 

مترجم: مﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮان کهنه کار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.