خلاصه کتاب ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ

0تومان

خلاصه کتاب ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ

نویسنده: ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺑﺎﻛﻴﻨﮕﻬﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﻛﻠﻴﻔﺘﻮﻥ

مترجم: ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋﺍﺩ 

تعداد صفحات : ۲۸

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ

مقدمه:در ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ از داﻧـﺶ و ﺗﺨـﺼﺺ ارزﺷـﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، وﻟـﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه زﻳﺎدی از داﻧﺶ آﻧﺎن ﻧﻤﻲﺑﺮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ را ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻓـﺮو ﻣـﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ ﻣﻼک ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺬب و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘﺎب خلاصه کتاب ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ،ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﻴﻌﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔـﺎﻟﻮپ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺮار ﻣـﻲدﻫـﺪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ   ۴۰۰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑـﻴﺶ از ۸۰/۰۰۰ ﻣـﺪﻳﺮ ﻣﻮﻓـﻖ و ﺑـﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ : »داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪی ﻓـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد«. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از آن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه ای ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ  ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪیﻫـﺎی وﻳﮋه ﺧﻮد را دارد ﻟﺬا  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮ در ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ،ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﺎی اوﺳﺖ . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب۳۴  ﻧﻮع ﻫﻮ  ﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ    ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﻳﻬﺎ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﻜـﺎر ﻧﮕـﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎﺳـﺖ ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ را »ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻳﻪ   « ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﻴﺰه ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻳﺎدآوری اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،        ﺗﻴﻤﻬﺎ و اﻓﺮاد ،ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ “ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﻲ ” ﺧـﻮد را در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

مباحث:

ﻓﺼﻞ ۱ زﻧﺪﮔﻴﻬﺎی ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ

ﻓﺼﻞ ۲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

ﻓﺼﻞ ۳ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب

ﻓﺼﻞ ۴ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﻮد

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ

ﻓﺼﻞ ۷ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ

 

نویسنده: ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺑﺎﻛﻴﻨﮕﻬﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﻛﻠﻴﻔﺘﻮﻥ

مترجم: ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋﺍﺩ 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.