خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ

0تومان

خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ

نویسنده : ﭘﺮوﻓﺴﻮر هﻨﺪري واﻳﺰﻳﻨﮕﺮ

مترجم :  دآﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي اﻟﻮﻟﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺑﻴﻌﻲ ﻣﻨﺪﺟﻴﻦ 

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 15

 

توضیحات

خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﻴﭽﻴﺪ􀀀 اﺳﺖ . کلماﺗﻲ کهﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺘﻔﺎد􀀀 می کنید، حالات روحی ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺎهیت رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻳﺎ کسی را که ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﺷﻤﺎﺳـﺖ، ﻣﺤﺘـﻮاي اﻧﺘﻘـﺎد و زﻣـﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎد، هﻤﺮا􀀀 ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮهای ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ و ﺳـﺨﺘﻲ اﻧﺘﻘـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهد که ﻣـﺮدم در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ اﻳـﻦ کار را ﺑـﻩ  درﺳـﺘﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﻧﻤﻲ دهند. اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮدها و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ هـﺎﻳﻲ که ارزش اﻧﺘﻘـﺎد کردن دارﻧـﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮدهـﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ هــﺎﻳﻲ هستند که ﺑﺎﻳــﺪ ارزﻳــﺎﺑﻲ ﺷــﻮﻧﺪ، زﻳــﺮا ﺁﻧﻬــﺎ ﺑــﺮ رﻓــﺎ􀀀 و ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺷــﻤﺎ ﺗــﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻲ  ﮔﺬارﻧﺪ. هنگام کار، رﻓﺘﺎري ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، که احتمال ﻣﻲ رود ﺑـﺮ ﻧﺘﻴﺠـﻩ و ﺑـﺎزد􀀀 کار ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻩ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺎﻣﻌﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮدها و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ هـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ که ﺗﺼﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮزﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮ􀀀 ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻩ اﺳﺖ که ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻧﺘﻘﺎد ﺿـﺮوري اﺳـﺖ.ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدهـﺎ، کارکرد ﺗـﻴﻢ، کنترل کیفیت، اراﺋـﺔ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻩ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن، ﺑﻬﺒــﻮد ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و رهبري و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴــﺎﻳﻞ، همگی وﻇــﺎﻳﻒ روزﻣــﺮة ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ هستند که ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺎ􀀀 و ﺁراﻣﺶ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در هر ﻳﻚ از اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺘﻘﺎد کردن وﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد واﻗﻊ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ که ﻣﻴـﺰان درﺳـﺘﻲ اﺟـﺮاي ﺁﻧﻬـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻲدهد. اﻣﺎ هدف ﻣﺎ در خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ که ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎد داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺻـﻔﺎﺗﻲ اﺳـﺖ . ﺑـﻩ  ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻩ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔـﺖ که ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻲﺷـﻤﺎر ﺑﻴﺴـﺖ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻩ ﺑـﻩ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣــﻲ دهــﺪ که اﻧﺘﻘــﺎد ﺳــﺎزﻧﺪ􀀀، ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻓــﺮدي و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ داﺷــﺘﻩ اﺳــﺖ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻃﻴﻔﻲ وﺳﻴﻊ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﺑـﺮدن از کار،رواﺑـﻂ کاري ﺑﻬﺘـﺮ، ﺳـﻼﻣﺖ روحی ﺑﻬﺘـﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﺎوري، ﺑﻬﺮ􀀀 وري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ􀀀 اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ذهنیت هدف خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ این اﺳﺖ که ﺑﻩ ﺷﻤﺎ کمک کند ﻣﻬﺎرت هـﺎي ﺧـﻮد را در اﺳـﺘﻔﺎد􀀀 از ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪ􀀀 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ. هنگامی که ﺷﻤﺎ اﻳﻦ کار را اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ دهد، از اﻧﺘﻘـﺎد ﺑﻩ ﻋﻨﻮا ن وﺳﻴﻠﻩاي ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰش، ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻩ، ﺁﻣـﻮزش و اﻳﺠـﺎد رواﺑﻄـﻲ ﻗـﻮي اﺳـﺘﻔﺎد می کنید.

سر فصل ها :

ﺑﺨﺶ اول : ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ

ﺑﺨﺶ دوم : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ های دﺷﻮار،  ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و راﻳﺞ اﻧﺘﻘﺎد

 

نویسنده : ﭘﺮوﻓﺴﻮر هﻨﺪري واﻳﺰﻳﻨﮕﺮ

مترجم :  دآﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي اﻟﻮﻟﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺑﻴﻌﻲ ﻣﻨﺪﺟﻴﻦ 

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 15

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﻩ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.