خلاصه کتاب مدیریت بر خود

0تومان

خلاصه کتاب مدیریت بر خود

نویسنده: هیرم اسمیت

مترجم: مهندس کمال هدایت

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب مدیریت بر خود

مقدمه: ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧـﺪﺩﺭﺑـﺎﺭ ﻩ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩ ﻩ  ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳـﻴﻊ ﺍﺳـﺖ. ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔـﺖ ﻛﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻣـﻲﺩﺍﻧـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﻪ  ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﺍﺳﺘ ﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊﹺ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱﻫـﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ  ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺍﺩ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ، ﭘﻮﻝ، ﺭﻭﺵ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻲ  ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩﻩ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، خلاصه کتاب مدیریت بر خود ﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

مباحث:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ

 

نویسنده: هیرم اسمیت

مترجم: مهندس کمال هدایت

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب مدیریت بر خود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.