خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

0تومان

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

نویسنده: ﺟﻴﻤﺰ آﺎﻟﻴﻨﺰ، ﺟﺮی ﭘﻮراس

مترجم: ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ

تعداد صفحات : ۲۸

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

توضیحات

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

مقدمه:ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ راز هﺴﺘﻲ اﺳﺖ! ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن، اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ هـﺎی  ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺑﺴـﻴﺎری از ﺗـﻼش هـﺎی  روزاﻧـﺔ ﻣـﺎ را ﺷـﻜﻞ ﻣﻲ دهﺪ. ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ.خلاصه کتاب ساختن برای ماندن، دﺳـﺘﺎوردهﺎی ﻳـﻚ ﭘـﮋوهﺶ در ﺻـﺪهﺎ ﺷـﺮآﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ آﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷـﺮکت هـﺎی  ﺁرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺮآﺖ    هﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺮآﺖ هﺎﻳﻲ آـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان و   آﺎرآﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ   ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺷﺮآﺖ    هـﺎﻳﻲ آـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺗـﻼش هﺎﻳﺸـﺎن  ﺗﻨﻬــﺎ ﺗﻼﺷــﻲ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧــﻪ ﺑــﻮدﻩ اﺳــﺖ . آﺘــﺎب ﺑــﺎ ﭘــﮋوهﺶ در ﺷــﺮح ﺣــﺎل ﺷـــﺮآﺖ هـــﺎی ﺁرﻣـــﺎﻧﻲ دوازدﻩ “ﺑـــﺎور ﻋﻤـــﻮﻣﻲ” را ﺑـــﻪ ﭼـــﺎﻟﺶ ﻣـــﻲ ﮔﻴـــﺮد.

مباحث:

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ هﺎ

ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎزی، ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻮﻳﻲ

ﻓﺼﻞ سوم ﺁﻧﭽﻪ از ﺳﻮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ/ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻓﺼﻞ پنجم هﺪف هﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازﻧﻪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺮهﻨﮓ هﺎی ﺷﺒﻪ دﻳﻨﻲ

ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درون زا

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﺪارد

ﻓﺼﻞ دهﻢ   پاﻳﺎن ﺁﻏﺎز

 

نویسنده: ﺟﻴﻤﺰ آﺎﻟﻴﻨﺰ، ﺟﺮی ﭘﻮراس

مترجم: ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ساختن برای ماندن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.