خلاصه کتاب جامع اموزش بیمه

0تومان

خلاصه کتاب جامع اموزش بیمه

مباحث :

جلد اول:

ﻓﺼﻞ دوم:اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری

فصل ششم: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﻣﻘﺮرات واﺳﻄﻪ ﻫﺎی بیمه

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻪ 

جلد دوم:

ﻓﺼﻞ اول: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﻮادث و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و زﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

توضیحات

خلاصه کتاب جامع اموزش بیمه

ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ وﺳــﯿﻊ ﺗــﺮ از ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤــﻪ اﺳــﺖ، زﯾــﺮا ﻫــﻢ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤــ ﻪ  ﭘــﺬﯾﺮ  و ﻫــﻢ رﯾﺴــﮏ   ﻫــﺎی ﺑﯿﻤــﻪ ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ را در ﺑــﺮ ﻣــﯽ   ﮔﯿــﺮد، اﻣــﺎ خلاصه کتاب جامع اموزش بیمهــﻪ ﺣــﻮزه رﯾﺴــﮏ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤــﻪ  ﭘــﺬﯾﺮ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. در ﮐــﻞ، ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ  رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن.اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑـــﻪ دو ﮔـــﺮوه اﻫـــﺪاف ﻗﺒـــﻞ از وﻗـــﻮع )اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ، ﮐـــﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧـــﯽ و رﻋﺎﯾـــﺖ اﻟﺰاﻣـــﺎت ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ( و اﻫـــﺪاف ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت )ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺛﺒﺎت درآﻣﺪی، اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

مباحث :

جلد اول:

ﻓﺼﻞ دوم:اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری

فصل ششم: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﻣﻘﺮرات واﺳﻄﻪ ﻫﺎی بیمه

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻪ

جلد دوم:

ﻓﺼﻞ اول: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﻮادث و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و زﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب جامع اموزش بیمه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.