خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

0تومان

خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

نویسنده : درزﯾﺎن ﻋزﯾزی

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 89

توضیحات

خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت ھﻣه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐه اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﻣﺣﯾط ﮐﺳب و ﮐﺎر، آﻣﯾﺧﺗه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و  ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل/ﺑﺎﻟﻘوه را ﺑه دﺳت ﻣﯽ دھد.

ﻧﺧﺳﺗﯾن وظﯾﻔه تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓراھم آوردن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط و درﺳت ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت.

 وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻣد  برای تحقیقات بازاریابی:

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑه ﻣوﻗﻊ و ﺳﮭوﻟت دﺳﺗرﺳﯽ

اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری

ﺟﺎﻣﻌﯾتﺑرآوردن ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ

ﺗطﺎﺑق ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری

اﺳﺗﻔﺎده از داده ھﺎ در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ

ﺗوﻟﯾد ﮔزارش ھﺎی ﻣﻧظم

ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی آﻣﺎری و ﻣدل ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ

اراﺋه اطﻼﻋﺎت روزآﻣد وﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾق داده ھﺎی ﻗدﯾم و ﺟدﯾد

سرفصل های خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ :

١( ﻧﻘش و اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

٢( ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

٣( ﺗﻌرﯾف و ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﻟﮫه

۴( ﺗﻌﯾﯾن طرح ﺗﺣﻘﯾق

۵( ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت

۶( ﺳﻧﺟش و اﻧدازه ﮔﯾری

٧( ﻧﻣوﻧه ﮔﯾری

٨( ﭘردازش و ﺗﺟزﯾه و ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ

٩( ﮔزارش ﺗﺣﻘﯾق

 

خلاصه کتاب

نویسنده : درزﯾﺎن ﻋزﯾزی

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 89

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب تحقیقات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.