خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

0تومان

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺋﻴﺎن     

تعداد صفحات :۳۶        

توضیحات

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﺁﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدﯼ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ، ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، هﺪاﻳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺬﮐﻮر، ﭘﻨﺞ ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ را در بر ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۱- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﺳﺖ.
۲- ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻔﺘﻪ ﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، هﺪاﻳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
۳- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
۴- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرا، ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻣﺼﺮف ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۵- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ هﺪف دار ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.

سر فصل ها:

ﻓﺼﻞ اول: ﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ                           ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﻮﺁورﯼ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ                                ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ                                 ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ: هداﻳﺖ                                       ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ: ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﮐﻨﺘﺮل

 

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺋﻴﺎن     

تعداد صفحات :۳۶  

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.