خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

15,000تومان

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺋﻴﺎن     

تعداد صفحات :۳۶        

توضیحات

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﺁﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدﯼ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ، ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، هﺪاﻳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺬﮐﻮر، ﭘﻨﺞ ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ را در بر ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۱- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﺳﺖ.
۲- ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻔﺘﻪ ﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، هﺪاﻳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
۳- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
۴- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرا، ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻣﺼﺮف ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۵- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ هﺪف دار ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.

سر فصل ها:

ﻓﺼﻞ اول: ﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ                           ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﻮﺁورﯼ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ                                ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ                                 ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ: هداﻳﺖ                                       ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ: ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﮐﻨﺘﺮل

 

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺋﻴﺎن     

تعداد صفحات :۳۶  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *