خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

15,000تومان

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

دﮐﺘﺮﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ                    

تعداد صفحات : 15

توضیحات

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

ﺑﻮدﺟﻪ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برنامه : طﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﻣﺎﻟﯽ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮراد ﻣﺎﻟﯽ در آن دﯾﺪه ﺷﻮد

درآﻣﺪ : آﻧﭽﻨﺎن وﺟﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد

دوﻟﺘﻬﺎ : اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ : ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و درآﻣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

مباحث:

تعاریف                                     مثال ها                                           سولات

 

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

دﮐﺘﺮﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ                    

تعداد صفحات : ۱۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *