خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

0تومان

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

دﮐﺘﺮﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ                    

تعداد صفحات : 15

توضیحات

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

ﺑﻮدﺟﻪ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برنامه : طﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﻣﺎﻟﯽ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮراد ﻣﺎﻟﯽ در آن دﯾﺪه ﺷﻮد

درآﻣﺪ : آﻧﭽﻨﺎن وﺟﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد

دوﻟﺘﻬﺎ : اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ : ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و درآﻣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

مباحث:

تعاریف                                     مثال ها                                           سولات

 

خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ

دﮐﺘﺮﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ                    

تعداد صفحات : 15

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.