خلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب

0تومان

خلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب

سر فصل ها

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻓﺮوش

ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

تعداد صفحه ها: ۳۲

نویسنده : راکفلر

توضیحات

خلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب

خلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﺮوش ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اول داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن و دوم درک ﺷﻤﺎ از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎ و داﺷﺘﻦ ﺻﺒﺮو ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ. ﮐﺘﺎبخلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اداره ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﺮوش اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ۱۰۱ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

سر فصل ها

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻓﺮوش

ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتابﻓﺮوش اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄلوب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.