خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

0تومان

خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

نویسنده: راﺑﺮت آﻴﻮﺳﺎآﻲ، ﺷﺎرون ﻟﭽﻨﺮ

مترجم: دکتر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد

تعداد صفحات : ۲۴

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

مقدمه: ﻣﺎ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ و ﺑﻪ زﻣﺎﻧـﻪ ای رﺳـﻴﺪﻩ اﻳـﻢ که ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎرﻩ دارﻧﺪکه ﺗﺎ  ٣٠٠ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت ﺑﻮد  . زﻣﻴﻦ داران ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲﺁﻣﺪﻧـﺪ، ﭘـﺲ از ﺁن دورانﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮارﺳﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺛـﺮوت رﺳـﻴﺪﻧﺪ. اﻣـﺮوز دوران داﻧـﺶ واﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺖ. آﺴــﺎﻧﻲ آــﻪ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺎزﻩ و روز دﺳﺘﺮﺳــﻲ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺪ .” ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آﺘﺎب، روش هﺎی ﺁﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺪارس را ﺑـﺮایﻋﺼــﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و آــﺎﻓﻲ ﻧﻤــﻲ داﻧﻨــﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ آــﻪ “ﻣﺪرﺳــﻪ هــﺎ آﺎرﻣﻨﺪﭘﺮورﻧﺪ و ﻧﻪ آﺎرﺁﻓﺮﻳﻦ ﭘﺮور.” ﺁﻣﻮزش  هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻮروآﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد، دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﺷﺒﻜﻪای و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ داﻧـﺶاﻣﺮوز ﻧﻴﺴﺖ . درواﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﺑﺮای دﻧﻴـﺎﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ آـﻪ دﻳﮕـﺮ وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن به ﺟﻮاﻧـﺎن اﻣـﺮوز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ آـﻪ آـﺎرﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای آﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ آﻮش، ﺧﻮش ﺑﻴﻦ و رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳـﺪ هوﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺖ.

مباحث:

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ   ﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺎدار ﺑﻪ رواﻳﺖ راﺑﺮت کیواسکی

ﺑﺨﺶ دوم       ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﭘﻮل آﺎر ﻧﻤﻲ آﻨﻨﺪ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم      ﭼﺮا ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم    ﺑﻪ آﺴﺐ و آﺎری ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ     ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎت هﺎ و ﻗﺪرت ﺷﺮآﺖ هﺎی ﺑﺰرگ

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ   ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﭘﻮل ﻣﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪ

ﺑﺨﺶ هﻔﺘﻢ     ﺑﺮای ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ آﺎر آﻨﻴﺪ، ﻧﻪ ﮔﺮدﺁوری ﭘﻮل!

ﺑﺨﺶ هﺸﺘﻢ    ﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊ هﺎ

نویسنده: راﺑﺮت آﻴﻮﺳﺎآﻲ، ﺷﺎرون ﻟﭽﻨﺮ

مترجم: دکتر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.