خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

0تومان

خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

نویسنده: راﺑﺮت آﻴﻮﺳﺎآﻲ، ﺷﺎرون ﻟﭽﻨﺮ

مترجم: دکتر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد

تعداد صفحات : ۲۴

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار

مقدمه: ﻣﺎ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ و ﺑﻪ زﻣﺎﻧـﻪ ای رﺳـﻴﺪﻩ اﻳـﻢ که ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎرﻩ دارﻧﺪکه ﺗﺎ  ٣٠٠ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت ﺑﻮد  . زﻣﻴﻦ داران ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲﺁﻣﺪﻧـﺪ، ﭘـﺲ از ﺁن دورانﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮارﺳﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺛـﺮوت رﺳـﻴﺪﻧﺪ. اﻣـﺮوز دوران داﻧـﺶ واﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺖ. آﺴــﺎﻧﻲ آــﻪ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺎزﻩ و روز دﺳﺘﺮﺳــﻲ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺪ .” ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آﺘﺎب، روش هﺎی ﺁﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺪارس را ﺑـﺮایﻋﺼــﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و آــﺎﻓﻲ ﻧﻤــﻲ داﻧﻨــﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ آــﻪ “ﻣﺪرﺳــﻪ هــﺎ آﺎرﻣﻨﺪﭘﺮورﻧﺪ و ﻧﻪ آﺎرﺁﻓﺮﻳﻦ ﭘﺮور.” ﺁﻣﻮزش  هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻮروآﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد، دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﺷﺒﻜﻪای و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ داﻧـﺶاﻣﺮوز ﻧﻴﺴﺖ . درواﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﺑﺮای دﻧﻴـﺎﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ آـﻪ دﻳﮕـﺮ وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن به ﺟﻮاﻧـﺎن اﻣـﺮوز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ آـﻪ آـﺎرﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای آﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ آﻮش، ﺧﻮش ﺑﻴﻦ و رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳـﺪ هوﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺖ.

مباحث:

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ   ﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺎدار ﺑﻪ رواﻳﺖ راﺑﺮت کیواسکی

ﺑﺨﺶ دوم       ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﭘﻮل آﺎر ﻧﻤﻲ آﻨﻨﺪ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم      ﭼﺮا ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم    ﺑﻪ آﺴﺐ و آﺎری ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ     ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎت هﺎ و ﻗﺪرت ﺷﺮآﺖ هﺎی ﺑﺰرگ

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ   ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﭘﻮل ﻣﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪ

ﺑﺨﺶ هﻔﺘﻢ     ﺑﺮای ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ آﺎر آﻨﻴﺪ، ﻧﻪ ﮔﺮدﺁوری ﭘﻮل!

ﺑﺨﺶ هﺸﺘﻢ    ﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊ هﺎ

نویسنده: راﺑﺮت آﻴﻮﺳﺎآﻲ، ﺷﺎرون ﻟﭽﻨﺮ

مترجم: دکتر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتابﺑﺎﺑﺎی دارا، ﺑﺎﺑﺎی ﻧﺪار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.