خلاصه کتاب١٣ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁﻧﻬﺎ

0تومان

خلاصه کتاب١٣ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁﻧﻬﺎ

نویسنده: داﺑﻠﻴﻮ. اﺳﺘﻴﻮن ﺑﺮان

مترجم: ﻟﻌﻴﺎ ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ

تعداد صفحات : ۳۰

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب١٣ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁﻧﻬﺎ

مقدمه:خلاصه کتاب١٣ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﻬـﺎرت هـﺎی رهﺒـﺮی و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، در راﺳـﺘﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎهﺎت راﻳﺠﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺪﻳﺮان درﺑﺎرﻩی آﺎرآﻨﺎن ﺗﺤﺖ آﻨﺘﺮل    ﺧﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ دهﻨـﺪ . در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣـﺪﻳﺮان از زﻣـﺎﻧﻲ آـﻪ ﻗﺎﺑﻴـﻞ ﺳـﻌﻲ آـﺮدهﺎﺑﻴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار دهﺪ،ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎهﺎﺗﻲ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩاﻧﺪ. اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎهﺎت اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑـﺮای ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﻬﻠـﻚ  ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣــﺎ اﮔــﺮ ﺑﺪاﻧﻴــﺪ اﻳــﻦ  ﺧﻄﺎهــﺎ ﭼــﻪ هﺴــﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ هﻴﭽﮕــﺎﻩ ﭼﻨــﻴﻦ  اﺷـــﻜﺎل هـــﺎﻳﻲ در ﻣﺎهﻴـــﺖ، روش و ﻗﻀـــﺎوت ادارﻩ ی ﺧـــﻮد داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻴﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩهﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺰدﻩ اﺷـﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠــﻚ را ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ  ام. در ﻣﻴــﺎن ﺻــﺪ ﻣﺆﺳﺴــﻪ   ای آــﻪ ﮔــﺮوﻩ  “ﻓﻮرﭼــﻮن” در آﺸﻮرهﺎی ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، آﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ آﺎر ﻣﺸﺎورﻩ اﻧﺠـﺎم دادﻩ اﺳـﺖ، ﻣـﺎ ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﺗﻤــﺎم اﺷــﺘﺒﺎﻩ هــﺎی راﻳﺠــﻲ را آــﻪ در ﺷــﺮاﻳﻂ آــﺎری ﺳــﺨﺖ اﺗﻔــﺎق   ﻣــﻲ اﻓﺘــﺪ، ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺑﻨــﺪی آــﺮدﻩ اﻳــﻢ. ﻋﺒــﺎرت هــﺎﻳﻲ آــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺸــﺮﻳﺢ اﻳــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  هﺎ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ رود، ﻣﺘﻔﺎوت هﺴﺘﻨﺪ. اﻣـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻩ کم هﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ آﺘﺎب ﺳﻴﺰدﻩ ﺗﻠﻪ راﻳـﺞ را ﻃـﻮری ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدهـﺪکه هرﮔـﺰ دوﺑﺎرﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁن ﻧﺸﻮﻳﺪ.

نویسنده: داﺑﻠﻴﻮ. اﺳﺘﻴﻮن ﺑﺮان

مترجم: ﻟﻌﻴﺎ ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب١٣ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺟﺘﻨﺎب از ﺁﻧﻬﺎ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.