خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی

0تومان

خلاصه کتاب ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:   اﺳﺘﻴﻔﻦ راﺑﻴﻨﺰ

ترجمه :  ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﻳﻲ

تعداد صفحات : ۲۹

توضیحات

خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی

ﻫﺮ ﭼﻪ از آﻏﺎز ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد روراﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮان در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ واﻗﻌﻲ ﺷﻐﻞ ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ از ﻃﺮح اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آن ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدرا در ﻣﻌﺮض ﻳﺎس و ﻧﺎاﻣﻴﺪی از ﻳﻚ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ی ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺎزه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﻲ از ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه، دارای اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﻤﺘﺮ و واﻗﻌﻲ ﺗﺮی در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای رودرروﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن دارﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

مباحث :

ﺑﺨﺶ اول : ﺣﻘﺎﻳﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام                                    ﺑﺨﺶ دوم  : ﺣﻘﺎﻳﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰش

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻫﺒﺮی                                     ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم  : ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ

بخش پنجم : حقاﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ                         ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ  : ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ : ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ                         ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ : ﺣﻘﺎﻳﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ : ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل                     ﺑﺨﺶ دﻫﻢ  : اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﻄﻌﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎ

 

 

خلاصه کتاب ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:   اﺳﺘﻴﻔﻦ راﺑﻴﻨﺰ

ترجمه :  ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﻳﻲ

تعداد صفحات : ۲۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.