خلاصه كتاب رفتار سازماني مورهد گريفن

0تومان

خلاصه كتاب رفتار سازماني 

نویسنده : مورهد گريفن

ترجمه : دكتر سيد مهدي الواني و دكتر غلامرضا معمار زاده

تعداد صفحات : 127

توضیحات

خلاصه كتاب رفتار سازماني مورهد گريفن

بعضي از رشته ها هزاران سال قدمت دارند. مديريت نيز به نوعي داراي عمري صد ساله مي باشد. ولي از آنجاييكه تا اوايل قرن گذشته مطالعه آن مورد توجه قرار نگرفته بود از عمر رفتار سازماني بيش از چند دهه نمي گذرد. و اينكه مديريت رشته اي جديد است و بيشتر يك علم اجتماعي است
تا يك علم طبيعي بنا براين تشخيص، تعريف، اندازه گيري و پيشبيني متغيير ها و مفاهيم آن مشكل تر از پديده هاي فيزيكي است.

 

رﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ                                                      اداره ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن                                 اﻧﮕﻴﺰش- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ
اﻧﮕﻴﺰش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ                                                 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﺮورش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه                         ﺗﻴﻢ و ﮔﺮوه
رﻫﺒﺮي                                                                       ﻗﺪرت،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي                                                                ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن                                                               ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن

 

خلاصه كتاب رفتار سازماني 

نویسنده : مورهد گريفن

ترجمه : دكتر سيد مهدي الواني و دكتر غلامرضا معمار زاده

تعداد صفحات : 127

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه كتاب رفتار سازماني مورهد گريفن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.