جزوه مهندسی بهره برداری

0تومان

جزوه مهندسی بهره برداری

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﯽ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺰره ﻧﮕﺎري ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ و ﯾﺎ ﮔﺎز در ﯾـﮏ ﻣﺤﻞ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ )اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ از ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬـﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ…

توضیحات

جزوه مهندسی بهره برداری

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﯽ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺰره ﻧﮕﺎري ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ و ﯾﺎ ﮔﺎز در ﯾـﮏ ﻣﺤﻞ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ )اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ از ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬـﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ( .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺤﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻔﺎري در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و ﺣﺪود ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﯽ )ﯾـﺎ ﮔـﺎز زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زﯾﺮزﻣﯿﻦ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺣﻔـﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.این ها بخش هایی از جزوه مهندسی بهره برداری میباشد که توسط تیم تحقیق سرا برای شما دانشجویان و علاقه مندان رشته ی مهندسی نفت و گاز میباشد که به صورت فایل PDF در اختیارتان قرار میگیرد.

مشخصات جزوه مهندسی بهره برداری

نویسنده: مهندس لیاقت

تعداد صفحه: 221

نوع فایل: PDF

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه مهندسی بهره برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.