جزوه مدیریت منابع انسانی

0تومان

ﻣﺎﻫﯿﺖ جزوه مدیریت منابع انسانی، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، اﺳﺘﺨﺪام، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ…

توضیحات

جزوه مدیریت منابع انسانی

ﻣﺎﻫﯿﺖ جزوه مدیریت منابع انسانی، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، اﺳﺘﺨﺪام، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.اینها بخشی از جزوه‏ ی جزوه مدیریت منابع انسانی است که توسط تیم تحقیق سرا در اختیار شما به صورت فایل PDF قرار گرفته است.

مشخصات جزوه مدیریت منابع انسانی

نام نویسنده: آرش قشمی

تعداد صفحه: ۲۹

نوع فایل: PDF

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه مدیریت منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.