ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ

0تومان

 ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ 

نویسنده : مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

مترجم : عبدالرضا رضایی نژاد

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 35

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ

در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎ ﺑﻬﺮه زﯾﺎدي از داﻧﺶ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻼك ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺬب و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب »ﮔﺎم دوم: ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ« ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎﻟﻮپ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن، و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿون ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺳﺘﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي از آن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه اي ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﻫﺎي وﯾﮋه ﺧﻮد را دارد؛ ﻟﺬا ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ، ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﻫﺎي اوﺳﺖ .در ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ 34 ﻧﻮع ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻫﺪر رﻓﺘﻪ را ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﺎدآوري اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و اﻓﺮاد، ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

ﻫﻤﻮاره در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻬﺮ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯿﻢ. ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺎي ﻃﻼق ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ. اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد، وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﭼﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻧﺴﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ اﻟﮕﻮي وﯾﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪن در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ، ﮐﺸﻒ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن، ﺗﮑﺮار و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ.

سر فصل ها :

ﻓﺼﻞ اول: زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ

ﻓﺼﻞ دوم : ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﯾﺎب

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: 34 زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﯾﺎب

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﻮد

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ

 

نویسنده : مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

مترجم : عبدالرضا رضایی نژاد

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 35

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.