ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزشی

0تومان

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزشی

مباحث:

۱- ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ 

۲-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرب ) ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ( ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ؟ 

۳-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داد ؟ 

ترجمه : دکتر تقی پور ظهیر

توضیحات

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزشی

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ از روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺼﻮر روﺷﻨﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺪارﻧﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻃﺮح رﯾﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻫﺪﻓﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورت دارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دروس ، ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻬﺎی آﻣﻮزش و ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮن و وﺳﺎﯾﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آرﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ارزش داوری ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ آﻧﺮا اراﺋﻪ داده اﻧﺪ که در ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزشی به صورت مشروح توضیح داده شده است.

مباحث:

۱- ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

۲-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرب ) ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ( ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ؟

۳-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داد ؟

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.