کتاب میوه کاری در مناطق معتدله

0تومان

کتاب میوه کاری در مناطق معتدله

برﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن را رد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﮐﺎری در اﯾﺮان آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل 79 (ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت در اﯾﺮان2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار1850000 ﺑﺎرور و150000 ﻧﻬﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا ً 14 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯿﻮه در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد…

توضیحات

کتاب میوه کاری در مناطق معتدله

برﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن را رد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﮐﺎری در اﯾﺮان آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل 79 (ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت در اﯾﺮان2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار1850000 ﺑﺎرور و150000 ﻧﻬﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا ً 14 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯿﻮه در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه در اﯾﺮان ﺣﺪوداً 2,6 ﮐﻞ ﻣﯿﻮه دﻧﯿﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان ﺟﺰء ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯿـﻮه در دﻧﯿـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣﺪود30 ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ ﻣﯿﻮه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه اﯾﺮان ﺑ ﻌﺪ از ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را دارد. ﺑﯿﺶ از50 ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺒﺎت، اﻧﮕﻮر، ﺳﯿﺐ، ﺧﺮﻣـﺎ، اﻧـﺎر و ﭘـﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 25-40 ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.مظالب فوق بخشی از کتاب میوه کاری در مناطق معتدله که توسط تیم تحقیق سرا به صورت فایل PDF برای شما آماده شده و در اختیارتان قرار گرفته است.

مشخصات کتاب میوه کاری در مناطق معتدله

نویسنده: دکتر ارشادی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 63

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب میوه کاری در مناطق معتدله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.