میکرو بیولوژی عمومی

0تومان

میکرو بیولوژی عمومی

نویسنده (مترجم): دکتر محبوبه میر حسینی

فرمت : pdf

تعداد صفحات: ۳۴۳

توضیحات

میکرو بیولوژی عمومی

مروری جامع بر میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب میکروبیولوژی دکتر محبوبه میر حسینی

میکروارگانیسمها به عنوان موجودات تک سلولی ذره بینی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند معرفی می شوند.
هرسلول شامل یک غشا که محیط درون آن را از محیط بیرون جدا می کند یکهسته که اطلاعات لازم برای تولید سلول های بیش تر در آن وجود دارد
وسیتوپلاسم که اندامک ها در آن قرار دارند می باشد.
صفاتی که سلول های زنده را از سیستم های غیر زنده متمایز می سازد:تغذیه،رشد وهمانند سازی،تمایز،ترارسانی شیمیایی،تکامل

سرفصل ها:

 

ﻓﺻل ١:  ﺗﺎریخچه وﻗﻠﻣرو ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی

ﻓﺻل ٢: ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻠول ﺑﺎﮐﺗری

ﻓﺻل ﺳوم : ﺗﻐذﯾه ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﻓﺻل ۴ : رﺷد وﻧﻣو ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳﻣﮭﺎ

ﻓﺻل ۵ : ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ  وﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣوﺛر ﺑر رﺷد ﻣﯾﮑرو ارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ

ﻓﺻل ۶ : ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم:آزاد ﺷدن اﻧرژی وﺣﻔظ آن

ﻓﺻل٧ : طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ

ﻓﺻل ٨ : وﯾروس ھﺎ

ﻓﺻل  ٩ : ژﻧﺗﯾﮏ ﭘروﮐﺎرﯾوت ھﺎ

ﻓﺻل  ١٠ : ﺑﯾﻣﺎری زاﯾﯽ ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ

ﻓﺻل  ١١ : ﻣﯾﮑروب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ

ﻓﺻل  ١٢ :  ﻣﯾﮑروب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ

 سر تیتر ها:

ﻣﯾﮑرو ارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ ﺑه ﻋﻧوان ﺳﻠول

اﻋﺿﺎی دﻧﯾﺎی ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ

ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻣوﺟودات ﭘروﮐﺎرﯾوت وﯾوﮐﺎرﯾوت ﻧﯾﺳﺗﻧد

ﮐﺷف ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ

اﺻول ﮐﺦ

ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﯾﻣوﻧوﻟوژﯾﮑﯽ

ﮔﺳﺗرش ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﺻﻧﻌﺗﯽ و اﮐوﻟوژی ﻣﯾﮑروﺑﯽ

آﯾﻧده ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی

ﺷﮑل وآراﯾش ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ

ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﮐروی

ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﻣﯾﻠه ای

ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﻠول ﭘروﮐﺎرﯾوﺗﯽ

ﻓﺿﺎی ﭘری ﭘﻼﺳﻣﯽ

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣﺷﺗرک

طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺗﻐذﯾﮫ ای ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳﻣﮭﺎ

ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی رﺷد

ﭼرﺧه ﺳﻠول ﭘروﮐﺎرﯾوﺗﯽ

ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷد

ﮐﺷت ﻣداوم ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ

 

نویسنده (مترجم): دکتر محبوبه میر حسینی

فرمت : pdf

تعداد صفحات: ۳۴۳

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میکرو بیولوژی عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.