عوامل تهدید کننده سلامتی مردان

0تومان

دانلود کتاب عوامل تهدید کننده سلامتی مردان

نویسنده : علی اصغر صفری فرد

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۲۳

توضیحات

عوامل تهدید کننده سلامتی مردان

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﻲﻣﺮدان  ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی ﻫـﺴﺘﻨﺪ راﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و راه ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات   را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ   ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل۲۰۰۳ ،ﺑﻴﺶ  از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮد آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ  آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ زای دﻳﮕﺮ،ﻓﻮت ﻛﺮدﻧﺪ  در اﻳﻦﺟﺎ ده ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ  زا در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ در ﺳﺎل۲۰۰۳  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻤـﺎری ﻗﻠﺒـﻲ، ﺳـﺮﻃﺎن، ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه، ﺳﻜﺘﻪ، ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪادی رﻳﻪ، دﻳﺎﺑﺖ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ذات اﻟﺮﻳـﻪ،ﺧﻮد ﻛﺸﻲ، ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻴﻤﺎری آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮگزا در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از ۷۸ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ رخ داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺮدان  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧﺎن  در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ    ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻗﺮار دارﻧﺪ  . در ﻧﺘﻴﺠﻪ  آن ، ﻣﺮدان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ۵/۳ ﺳـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪدر ﺳﺎل   ۲۰۰۳ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان   ۷۴/۸ ﺳـﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۸۰/۱ ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖدﻗﻴﻘﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا  ﻣﺮدان دارای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺘﺮ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی وراﺛﺘﻲ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺮدان   ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻣﺮدان   ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺎﻗﻲ ﺳﻴﺒﻲ ﺷ   ﻜﻞ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ  اﺑﺘﻼ ﺑﻪﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻲ، دﻳﺎﺑﺖ ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﻜﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ    در ﺑﺎﻧﻮان ، اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻪ و    ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﭼـﺎﻗﻲ ﮔﻼﺑـﻲ ﺷﻜﻞ را   ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد  ، ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧـﺎک ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻧﺪارد  رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در       ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺮگ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ، ﻣـﺮدان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎی اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻲروﻧﺪ  و  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ و  ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ.

به طور خلاصه در کتاب آماده شده مهمترین و خطرناک ترین عوامل تهدیدکننده ی سلامتی آقایان که بیشتر آن ها قابل پیش گیری هستند را خواهید شناخت و راه های کاهش این خطرات را فرا خواهید گرفت.مرکز کنترل و پیشگیر ی از بیماری ها د ر ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ ، بیش از یک میلیون مرد آمریکایی جان خود را از دست دادند . تقریبا ۸۰ % آن ها به دلیل ابتلا ب ه بیماری قلبی یا یکی از نه عامل مرگ زای دیگر، فوت کردند .در این جا ده عامل مرگ زا در بین مردان آمریکایی مطابق با گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در سال ۲۰۰۳ آورده شده است . بیماری قلبی، سرطان، سوانح و حوادث پیش بینی نشده، سکته، بیماری مزمن انسدادی ریه، دیابت، آنفولانزا و ذات الریه، خود کشی، بیماری کلیه و بیماری آلزایمر به ترتیب مهمترین عوامل مر گ زا در بین مردان بوده و بیش از ۷۸ % تمام موارد مرگ و میر به این دلایل رخ داده است. به همه آقایان خواندن این کتاب و عمل به دستورات آن پیشنهاد می شود.

سر فصل ها :

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ: ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻲ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره دو- ﺳﺮﻃﺎن

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ: ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪی

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر- ﺳﻜﺘﻪ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ- ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪادی رﻳﻪ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ: دﻳﺎﺑﺖ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ- آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ذات اﻟﺮﻳﻪ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ- ﺧﻮد ﻛﺸﻲ

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﻧﻪ- ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻠﻴﻮی

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره ده- ﺑﻴﻤﺎری آﻟﺰاﻳﻤﺮ

 

نویسنده : علی اصغر صفری فرد

فرمت : pdf

تعداد صفحات : ۲۳

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عوامل تهدید کننده سلامتی مردان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.