خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راﻩ ارزش ها

0تومان

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راﻩ ارزش ها

نویسنده: کن ﺑﻼﻧﭽﺎرد، ﻣﺎﻳﻜﻞ اوآﺎﻧﺮ

مترجم: دآﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺗﻮک زادﻩ

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راﻩ ارزش ها

مقدمه: ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻓﺮدا ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎی “ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪﻩ ” رﻗﺎﺑـﺖ آﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ زﻧـﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺴﺐ و آﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺎزار، رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﻨـﺎوری ﺟﻬـﺎﻧﻲ .در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن هــﺎﻳﻲ آــﻪ ﻣــﻲ ﺧﻮاهﻨــﺪ زﻧــﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺟــﺎی اﺗﻜــﺎ ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺗﻌﺮﻓـﻪ ای، ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ هـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺧـﻮد ﺗﻜﻴـﻪ آﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺷﺎﻟﻮدﻩ ﻧﻮﻳﻦ آﺴﺐ و آﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﻩ زﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ   ﭘﺮدازان و دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران ﻣﻘﻮﻟﻪ هﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن    هـﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﻩ، ﻳﻜﻲ از ارآﺎن ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﻣﺸـﺘﺮک و ارزش هـﺎی ﻣﺸـﺘﺮکﺗﻠﻘﻲ آﺮدﻩ   اﻧﺪ، هﺮﭼﻨﺪ آﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﻲ و آﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺨﺼـﻲ را ﺑــﺮای اﻳﺠــﺎد ﭼﻨــﻴﻦ ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﺸــﺘﺮآﻲ اراﺋــﻪ دهﻨــﺪ. آﺘــﺎﺑﻲ آــﻪ در ﭘــﻴﺶ رو دارﻳــﺪ درﺻﺪد ﭘﺮآﺮدن اﻳﻦ ﺧﻼء ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ که در کتاب خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راﻩ ارزش ها توضیح داده میشود.

نویسنده: کن ﺑﻼﻧﭽﺎرد، ﻣﺎﻳﻜﻞ اوآﺎﻧﺮ

مترجم: دآﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺗﻮک زادﻩ

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راﻩ ارزش ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.