خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

0تومان

خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ  

نویسنده: اﺳﺘﺎن دﻳﻮﻳﺲ  

مترجم: ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﺋﻲ

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:  ﺑﺸﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺁﻧﭽﻪ در ﺧﻴﺎل اﻧﺴﺎن هـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺬرد، روزی ﺗﺤﻘـﻖ ﺧﻮاهـﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎد ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ . ﺁﻳـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﺘﺎب ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻣﻨﻴـ  ﺖ اﻧـﺴﺎن   هـﺎ را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ       آﻨـﺪ؟ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ هـﺎی ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺤـﻮﻻتﻓﻨــﺎوری در زﻣﻴﻨــﻪ هــﺎﻳﻲ ﭼــﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ژﻧﺘﻴــﻚ، ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت، ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ، اﻓﻖ هایﺟﺪﻳﺪی را در آﺴﺐ وآﺎر و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎ ﮔـﺸﻮدﻩ  اﺳﺖ.  ﻣﺪﻳﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﮔﻮش ﺑﻪ  زﻧﮓ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ها ﺑﻬﺮرﻩ  ﺑﺮداری کرده و ﺗﻬﺪﻳﺪات را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪ.  آﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ آﺎر و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻲ آﻨﺪ. در اﻳﻦ آﺘﺎب هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﻤﺎﻳﻲ از ﻧﻈـﺎم اﻗﺘـﺼﺎد زﻳـﺴﺘﻲ )ﺑﻴﻮاآﻮﻧـﻮﻣﻲ  اراﺋﻪ ﻣﻲ  ﺷﻮد آﻪ ﻣﺒﻴﻦ اوج ﺁﮔﺎهﻲ اﻧﺴﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎزوآﺎرهﺎی ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺧـﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ و اﺑﺪاع ﻓﻨﺎوری هﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮداری از ﺁﻧﻬـﺎ در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.  و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻳﻨﻜﻪ آﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﮋوهﻲ و ﻓﺮاﻳـﺎﺑﻲ روﻧـﺪ ﺁﻳﻨـﺪه اﻣﻮر و ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮداری از ﺁن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺒـﻮد زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺨـﺼﻲ و کاری ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ آﻨﺪ در کتاب خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ.

مباحث:

بخش اول  اﻳﺪﻩ هﺎ

ﺑﺨﺶ دوم  اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  آﺴﺐ وکار

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم  درس هاﻳﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  درسهاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

نویسنده: اﺳﺘﺎن دﻳﻮﻳﺲ  

مترجم: ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﺋﻲ

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.