خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

0تومان

خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ  

نویسنده: اﺳﺘﺎن دﻳﻮﻳﺲ  

مترجم: ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﺋﻲ

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : pdf

خلاصه کتاب موجود با هدف کمک به دانشجویان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی تهیه و تنظیم شده است.گرداورندگان در این خلاصه کوشیده اند تمام نکات اصلی و کاربردی را با طبقه بندی مناسب و حفظ انسجام مطالب در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

امید است این خلاصه مورد توجه شما قرار بگیرد.

توضیحات

خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:  ﺑﺸﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺁﻧﭽﻪ در ﺧﻴﺎل اﻧﺴﺎن هـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺬرد، روزی ﺗﺤﻘـﻖ ﺧﻮاهـﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎد ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ . ﺁﻳـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﺘﺎب ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻣﻨﻴـ  ﺖ اﻧـﺴﺎن   هـﺎ را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ       آﻨـﺪ؟ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ هـﺎی ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺤـﻮﻻتﻓﻨــﺎوری در زﻣﻴﻨــﻪ هــﺎﻳﻲ ﭼــﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ژﻧﺘﻴــﻚ، ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت، ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ، اﻓﻖ هایﺟﺪﻳﺪی را در آﺴﺐ وآﺎر و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎ ﮔـﺸﻮدﻩ  اﺳﺖ.  ﻣﺪﻳﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﮔﻮش ﺑﻪ  زﻧﮓ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ها ﺑﻬﺮرﻩ  ﺑﺮداری کرده و ﺗﻬﺪﻳﺪات را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪ.  آﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ آﺎر و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻲ آﻨﺪ. در اﻳﻦ آﺘﺎب هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﻤﺎﻳﻲ از ﻧﻈـﺎم اﻗﺘـﺼﺎد زﻳـﺴﺘﻲ )ﺑﻴﻮاآﻮﻧـﻮﻣﻲ  اراﺋﻪ ﻣﻲ  ﺷﻮد آﻪ ﻣﺒﻴﻦ اوج ﺁﮔﺎهﻲ اﻧﺴﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎزوآﺎرهﺎی ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺧـﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ و اﺑﺪاع ﻓﻨﺎوری هﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮداری از ﺁﻧﻬـﺎ در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.  و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻳﻨﻜﻪ آﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﮋوهﻲ و ﻓﺮاﻳـﺎﺑﻲ روﻧـﺪ ﺁﻳﻨـﺪه اﻣﻮر و ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮداری از ﺁن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺒـﻮد زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺨـﺼﻲ و کاری ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ آﻨﺪ در کتاب خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ.

مباحث:

بخش اول  اﻳﺪﻩ هﺎ

ﺑﺨﺶ دوم  اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  آﺴﺐ وکار

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم  درس هاﻳﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  درسهاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ

نویسنده: اﺳﺘﺎن دﻳﻮﻳﺲ  

مترجم: ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎﺋﻲ

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه کتاب درس هاﻳﻲ از ﺁﻳﻨﺪﻩ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.