جزوه درس سیستم های خبره

0تومان

جزوه درس سیستم های خبره

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻫﺪﻓﺪار از ﻋﻨﺎﺻﺮ ورواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ورودي ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺧﺮوﺟـ ﯽ و ﺑـﺎزﺧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮوع ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﺳﺎل 1960 ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪن آن از دﻫﻪ 1980 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ: 1- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ار ﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. 2- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ داراي ﻣﺮز ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻣﺮز ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ:
1- داده ﻫﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
2- ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ورودي ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آن…

توضیحات

جزوه درس سیستم های خبره

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻫﺪﻓﺪار از ﻋﻨﺎﺻﺮ ورواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ورودي ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺧﺮوﺟـ ﯽ و ﺑـﺎزﺧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮوع ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﺳﺎل 1960 ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪن آن از دﻫﻪ 1980 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ: 1- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ار ﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. 2- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ داراي ﻣﺮز ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻣﺮز ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ:
1- داده ﻫﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
2- ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ورودي ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آن.
3- ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎ)در اﯾﻦ درس اﻃﻼﻋﺎت( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در آن ﻗﺮار دارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 4- ﺑﺎزﺧﻮرد)رواﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﻧﻘـﺺ وﺑﻬﺒـﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ:از ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ )Relationships( در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎتCommunications)( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ اﯾﺪ.

مطالب فوق بخشی از جزوه درس سیستم های خبره بود که توسط تیم تحقیق سرا برای شما علاقه مندان به هوش مصنوعی و رشته های مرتبط آن تهیه شده و به صورتفایل پی دی اف در اختیارتان قرار گرفته است.

مشخصات جزوه درس سیستم های خبره:

نویسنده: مهندس حلمی

تعداد صفحات: 94

نوع فایل: PDF

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه درس سیستم های خبره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.