اﺳﺮار ذﻫﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

0تومان

اﺳﺮار ذﻫﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

17 ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ 

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮا در ﻧﺤﻮه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﺎورﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟ 

خلاصه کتاب

نویسنده : ﺗﯽﻫﺎرو اﮐﺮ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 18

 

توضیحات

اﺳﺮار ذﻫﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

17 ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ 

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮا در ﻧﺤﻮه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﺎورﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟ 

اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺛﺮوت ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﯾﺪ، ﭘﺲ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ روي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ آدمﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﻮل و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در درون ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

آدمﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ دارﻧﺪ. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮﺑﺎزي ﯾﺎ در ﻫﺮ ورزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروي دﻓﺎع ﮐﺮدن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮدن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﺑﺎزي ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ، زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ. ﺧﻮب، ﺣﺎﻻ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داﺷﺘﻦ داراﯾﯽ و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد.

سرفصل های خلاصه کتاب اﺳﺮار ذﻫﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ :

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻦ، زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮدم ﻣﯽﺳﺎزم

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدن ﺧﻮد و ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﺮدو ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ روي ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﻮلﺷﺎن را ﺧﻮب اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ

آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺮدن و ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

خلاصه کتاب

نویسنده : ﺗﯽﻫﺎرو اﮐﺮ

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 18

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اﺳﺮار ذﻫﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.